نمودار شاخص ها
عنوان مقدار شروع مقدار
شاخص کل 182,548/1
شاخص صنعت 166,620/7
شاخص50شرکت فعالتر 8,038/8
شاخص آزاد شناور 194,133/7
شاخص 30 شرکت بزرگ 9,149/8
شاخص قیمت 50 شرکت 421,605
شاخص بازار اول 137,294/8
شاخص بازار دوم 350,065
در حال بازیابی اطلاعات
نمودار
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت کارگزاری فیروزه آسیا می باشد