نمودار شاخص ها
عنوان مقدار شروع مقدار
شاخص کل 239,084/2
شاخص صنعت 213,086/8
شاخص50شرکت فعالتر 9,724/8
شاخص آزاد شناور 268,853/2
شاخص 30 شرکت بزرگ 10,901/8
شاخص قیمت 50 شرکت 550,788
شاخص بازار اول 176,938/1
شاخص بازار دوم 472,119/6
در حال بازیابی اطلاعات
نمودار
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت کارگزاری فیروزه آسیا می باشد